Social bases of special rules for the purpose of punishment for participation in a crime under the Russian penal code

Volume 3, Number 4, 2018, P. 6–14

[ JURIDICAL SCIENCES ]

Article (file: pdf, size: 178 KB, downloads: 499)

Abstract:

The article is devoted to a practically unexplored issue in Russian criminal law science. If the social basis of criminal law norms is analyzed from time to time by scientists, in separate works the rules of sentencing participants in a crime are considered, the question of the social validity of the latter has not been raised. To special rules of sentencing for a crime committed in complicity, the author refers the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation to be applied only in a situation of committing a crime in complicity, except for Part 1 of Art. 67 of the Criminal Code. The social foundations of these rules are the elements of social reality, showing the interest of society and the state in the existence of such rules, and precisely in their content. An analysis of the special rules for determining the criminal penalties for crimes committed in complicity, allows us to conclude that taken separately they have the property of social justification. Problems are caused by the absence of their strict legislative system. The systematic nature of criminal law is its most important feature, the full-fledged social soundness of regulatory legal prescriptions implies their systematization. The current edition of the Criminal Code of the Russian Federation allows to work purposefully with the rules of sentencing for a crime committed in complicity, only after their prior separation from various articles of the criminal law and internal systematization. The interpretation of the law allows to partially solve the technical and legal problems that the legislator laid down when preparing the text of the criminal law, and also partly to remove the question of the social soundness of its individual regulatory requirements.

Keywords:

complicity in the crime, the appointment of punishment, social grounds, the validity of criminal law, the interpretation of criminal law, general and special rules

Author:

Egor A. Kulikov, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Criminology Department of Altai State University, Barnaul, Russia

For citation:

Kulikov E.A. Social bases of special rules for the purpose of punishment for participation in a crime

References:

 1. Plaksina T.A. Sotsialnyye osnovaniya kvalifitsiruyushchikh ubiystvo obstoyatelstv i ikh yuridicheskoye vyrazheniye v priznakakh sostava prestupleniya: monografiya [Social grounds for qualifying the murder of circumstances and their legal expression in the signs of corpus delicti] / pod nauch. red. V.D. Filimonova. – Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta. 2006. 432 s.
 2. Plokhova V.I. Nenasilstvennyye prestupleniya protiv sobstvennosti: kriminologicheskaya i pravovaya obosnovannost. [Nonviolent crimes against property: criminological and legal substantiation] – SPb.: Yuridicheskiy tsentr «Press». 2003. 295 s.
 3. Kuzmin I.A. Yuridicheskaya otvetstvennost i eye realizatsiya : ucheb. posobiye. [Legal responsibility and its implementation: studies] – Irkutsk: Izd-vo IGU. 2013. 219 s.
 4. Kerimov D.A. Filosofskiye osnovaniya politiko-pravovykh issledovaniy: monografiya. [Philosophical foundations of political and legal research] – Repr. Izd. – M.: Norma: INFRA-M. 2019. 336 s.
 5. Chashin A.N. Filosofskiye osnovaniya prava. [Philosophical foundations of law] – M.: Delo i servis. 2016. 224 s.
 6. Filimonov V.D. Ugolovnaya otvetstvennost po rossiyskomu zakonodatelstvu. [Criminal liability under Russian law] — M.: NOU Institut Aktualnogo obrazovaniya «YurInfoR-MGU». 2008. 249 s.
 7. Ugolovnoye pravo. Obshchaya chast. Prestupleniye. Akademicheskiy kurs. V 10 t. T. III. Ugolovnaya politika. Ugolovnaya otvetstvennost. [Criminal law. A common part. The crime. Academic course. In 10 t. T. III. Criminal policy. Criminal liability.] / pod red. N.A. Lopashenko. – M.: Yurlitinform. 2016. 752 s.
 8. Kulikov E.A. Teoriya yuridicheskoy otvetstvennosti (problemnyye voprosy): monografiya. [Theory of legal responsibility (problematic issues)] – Barnaul: Izd-vo Novyy format. 2016. 308 s.
 9. Zhalinskiy A.E. Izbrannyye trudy: v 4 t. T. 2. Ugolovnoye pravo [Selected Works: 4 tons. T. 2. Criminal Law] / sost. K.A. Barysheva. O.L. Dubovik. I.I. Nagornova. A.A. Popov; otv. red. O.L. Dubovik. — M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. 2015. 591 s.
 10. Filimonov V.D. Norma ugolovnogo prava. [The Rule of Criminal law] – SPb.: «Yuridicheskiy tsentr Press». 2004. 281 s.
 11. Sobolev V.V. Ugolovnaya otvetstvennost souchastnikov prestupleniya: teoretiko-metodologicheskiye problemy osnovaniya i differentsiatsii: monografiya. [Criminal responsibility of accomplices in a crime: theoretical and methodological problems of the basis and differentiation] – M.: RAP. 2011. 213 s.
 12. Plokhova V.I. Usloviya pravomernogo ogranicheniya prav i svobod cheloveka v ugolovnoy sfere [Conditions of lawful restriction of human rights and freedoms in the criminal sphere] // Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. — Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law. — 2014. № 4. C. 83–92.
 13. Entsiklopediya ugolovnogo prava. T. 2: Ugolovnyy zakon [Encyclopedia of criminal law. T. 2: Criminal Law] / otv. red. V.B. Malinin. – SPb.: Izdaniye professora Malinina. 2005. 850 s.
 14. Voronin V.N. Individualizatsiya nakazaniya: monografiya. [Individualization of punishment: monograph.] – M.: Prospekt. 2017. 285 s.
 15. Kulikov E.A.. Sukhanova E.P.. Erakhmilevich V.V. K probleme sistematizatsii pravil naznacheniya nakazaniya za prestupleniye. sovershennoye v souchastii (na primere UK RF) [To the problem of systematizing the rules of sentencing for a crime. accomplished in complicity (on the example of the Criminal Code of the Russian Federation)] // Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. Yuridicheskiye nauki. — News of Altai State University. Jurisprudence. — 2018. №3 (101). S. 87-91.
 16. Entsiklopediya ugolovnogo prava. T. 6. Souchastiye v prestuplenii [Encyclopedia of Criminal Law. T. 6. Complicity in crime] / otv. red. V.B. Malinin. – SPb.: Izdaniye professora Malinina. 2007. 564 s.
 17. Drukarov I.L.. Smirnova L.N. Naznacheniye nakazaniya po Ugolovnomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii: uchebnoye posobiye. [Sentencing under the Criminal Code of the Russian Federation: study guide.] – 3-e izd. ispr. i dop. – Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta. 2018. 218 s.
 18. Klimenko Yu.A.. Molchanov D.M. Mnozhestvennost lits v prestuplenii: uchebnoye posobiye dlya bakalavrov [The multiplicity of persons in crime: a textbook for bachelors] / otv. red. A.I. Rarog. – M.: Prospekt. 2018. 144 s.
 19. Entsiklopediya ugolovnogo prava. T. 9. Naznacheniye nakazaniya [Encyclopedia of criminal law. T. 9. The purpose of punishment] / otv. red. V.B. Malinin. – SPb.: Izdaniye professora Malinina. 2008. 910 s.
 20. Markuntsov S.A. Teoriya ugolovno-pravovogo zapreta: monografiya. [The theory of criminal law prohibition] – M.: Yurisprudentsiya. 2015. 560 s.
 21. Plotnikov A.I. Obyektivnoye i subyektivnoye v prestuplenii: monografiya. [Objective and subjective in crime] – M.: Prospekt. 2011. 240 s.
 22. Kozlov A.P. Fundamentalnyye nauki i ugolovnoye pravo (voprosy ponyatiya i sootnosheniya): ucheb. posobiye. [Fundamental sciences and criminal law (issues of concept and relationship)] – Krasnoyarsk: Izd-vo KrasGU. 2001. 178 s.