Modern Approaches to Meaning and Meaning-Making Issues in Educational Process

Volume 2, Number 4, 2017, P. 46–51

[ PEDAGOGICAL SCIENCES ]

Article (file: pdf, size: 201 KB, downloads: 576)

Abstract:

The article considers the concepts «meaning», and «meaning-making» and provides various viewpoints of scientists on this issue. It emphasizes that the holistic theory of meaning is insufficiently developed. The author shows that the starting point for scientists in the study of meaning and meaning-making is existential and humanitarian-oriented researches. Modern approaches to meaning and meaning-making in educational process are described. The article concludes that currently in the domestic psychology there are approaches to the problem of meaning and meaning formation that can be considered in the context of the educational process.

Keywords:

meaning, meaning-making, educational process, social values, values and attitude towards life

Author:

Natalya Ye. Gorskaya, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of Foreign Languages Department No 1 for Engineering Fields of Study, Faculty of Applied Linguistics, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

For citation:

Gorskayа N.Ye. Modern approaches to meaning and meaning-making issues in educational process // Social Competence. 2017, vol. 2, no. 4, pp. 46–51. (In Russian)

References:

 1. Dil’tei V. Opisatel’naya psikhologiya: perevod s nemetskogo [Descriptive Psychology: Translation from German]. Saint-Petersburg, Aleteiya Pabl., 1996, 160 p.
 2. Aseev V.G. Motivatsiya povedeniya i formirovanie lichnosti [Motivation of Behaviour and Personality Formation]. Moscow, Mysl Pabl.,1976,158 p.
 3. Kemerov V.E. Problema lichnosti: metodologiya issledovaniya i zhiznennyi smysl [Personality Problem: Methodology of Studies and Life Meaning]. Moscow, Politizdat Pabl., 1977, 256 p.
 4. Asmolov A.G. Psikhologiya lichnosti: kul’turnoistoricheskoe ponimanie razvitiya cheloveka [Personality Psychology: Cultural and Historical Understanding of Human Evolution]. Moscow, Smysl Pabl, 2010, 447 p.
 5. Seryi A.V. Sistema lichnostnykh smyslov: struktura, funktsii, dinamika. [Personal Meanings System: Structure, Functions, Dynamics]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat Pabl., 2004, 270 p.
 6. Seryi A.V. Psikhologicheskie mekhanizmy funktsionirovaniya sistemy lichnostnykh smyslov [Psychological Mechanisms of Functioning of Personal Meanings System]. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat Pabl., 2002,186 p.
 7. Panov V.I. Nekotorye podkhody k metodologii razvivayushchego obrazovaniya [Some Approaches to Developmental Education Methodology]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education]. 1998, no. 3 / 4, pp. 38–46. (In Russian)
 8. Maslou A. Motivatsiya i lichnost’ [Motivation and Personality]. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2011, 351 p.
 9. Merlin B.C. Lektsii po psikhologii motivov cheloveka [Lectures on Human Motives Psychology]. Perm. PGPI Pabl, 1971, 120 p.
 10. Smirnov S.D. Pedagogicheskoe i psikhologicheskoe vysshee obrazovanie: ot deyatel’nosti k lichnosti [Psychological and Pedagogical Higher Education: from Activity to Personality]. Moscow: Izdatel’skii tsentr «Akademiya» Pabl, 2001, 304 p.
 11. Bakhtin M. M. Chelovek v mire slova [Man in the World of the Word]. Moscow: ROU Pabl, 1995, 139 p.
 12. Leont’ev D.A. Smysl i pobuditel’naya sila motiva [Meaning and Propulsion of Motive]. Motivatsionnaya regulyatsiya deyatel’nosti i povedeniya lichnosti [Motivational Regulation of Personality’s Activity and Behaviour]. Institute Psychology AN SSSR. Moscow, 1988, pp. 47–51. (In Russian)
 13. In.RussianZhuravleva N.A. Dinamika tsennostnykh orientatsii molodezhi v usloviyakh sotsial’noekonomicheskikh izmenenii [Dynamics of Youth Value System in Social-Economic Conditions]. Psychological Journal, 2006, vol. 27, no. 1, pp. 35–53. (In Russian)

  In.RussianYanitskii M.S. Tsennostnoe izmerenie massovogo soznaniya [Value Measure of Collective Consciousness]. Novosibirsk: SO RAN Pabl., 2012, 213 p.

  In.RussianSviridova I.A. lichnosti [Axiological Indicators of Personality’s Psychiatric Health]. Problema zdorov’ya lichnosti v teoreticheskoi i prikladnoi psikhologii [Personality’s Health Issue in Theoretical and Applied Psychology]. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [International Scientific-Practical Conference Materials]. Vladivostok: Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy. 2011, рp. 190 – 197. (In Russian)