On the Issue of Functional and Semantic Category and its Structure

Volume 2, Number 4, 2017, P. 7–11

[ PHILOLOGICAL SCIENCES ]

Article (file: pdf, size: 178 KB, downloads: 688)

Abstract:

The article discusses the functional and semantic category and its structure as well as considers the notions category and field. The functional and semantic category is represented within the conception by A.V. Bondarko and has content plane and expression plane. The structure of the functional and semantic category is defined as a core and periphery. Some features of the core, periphery as well as the general characteristics of the functional and semantic categories are analyzed.

Keywords:

category, field, functional and semantic category, plane of content, plane of expression, core, periphery

Author:

Korepina Natalia Alekseevna, Candidate of Philology, Associate Professor of Foreign Languages for Engineering Fields of Study Department № 2, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

For citation:

Korepina N.A. On the issue of Functional and semantic category and its structure // Social Competence. 2017, vol. 2, no. 4, pp. 7–11. (In Russian)

References:

 1. Il’in V.V. Ontologicheskie i gnoseologicheskie funktsii kategorii kachectva i kolichestva [Ontological and Gnoseological Functions of Quality and Quantity Categories]. Moscow: Vysshaya shkola Publ, 1972, 470 p.
 2. Timofeev I.S. Metodologicheskoe znachenie kategorii «kachestvo» i «kolichestvo» [Methodological Meaning of Quality and Quantity Categories]. Moscow: Nauka Publ, 1972, 216 p. (In. Russian)
 3. Spirkin A.G. Kategorii [Categories. Encyclopedic Dictionary of Philosophy]. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar’. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1983. http://terme.ru/dictionary/ (accessed 23.11.2005).
 4. Leont’ev A.A. Mir cheloveka i mir yazyka: nauchno-khudozhestvennaya literatura [Human World and World of Language: Science and General Fiction]. Moscow: Detskaya literatura, 1984, 127 p.
 5. Bruner Dzh. Psikhologiya poznaniya. Za predelom neposredstvennoi informatsii [Beyond the Information Given: Studies in the Psychology of Knowing]. Moscow: Progress Publ, 1977, 413 p.
 6. Petrenko V.F. Psikhosemantika soznaniya. [Psychosemantics of Consciousness]. Moscow: University of Moscow Publ, 1988, 208 p.
 7. Mikheev A.V. Kategorizatsiya i kontseptual’nye klassy [Categorization and Conceptual Classes]. Semantika i kategorizatsiya. Moscow: Nauka Publ, 1991, pp. 45–59. (In. Russian)
 8. Stepanov Y.S. Imena, predikaty, predlozheniya: semiologicheskaya grammatika [Names, Predicates, Sentences (A Semiological Grammar)]. Moscow: Nauka Publ, 1981, 360 p.
 9. Kostyushkina G.M. Kontseptualizatsiya i kategorizatsiya v yazyke [Conceptualization and Categorization in the Language]. Irkutsk: Irkutsk State Linguistic University Publ, 2006, pp. 4–49. (In. Russian)
 10. Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar’ [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1990, 684 p.
 11. Meshchaninov I.I. Ponyatiinye kategorii v yazyke [Conceptual Categories in Language]. Trudy Voennogo instituta inostrannykh yazykov. 1945, no. 1, pp. 5–15. (In. Russian)
 12. Bondarko A.V. K teorii polya v grammatike – zalog i zalogovost’ [On Field Theory in Grammar: Diathesis and its Field]. Voprosy Yazykoznaniya. 1972, no. 3, pp. 20–25. (In. Russian)
 13. Bondarko A.V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst [Grammar Category and Context]. Leningrad: Nauka Publ, 1971, 116 p.
 14. Bondarko A.V. Printsipy funktsional’noi grammatiki i voprosy aspektologii [Principles of Functional Grammar and Aspectology Issues]. Leningrad: Nauka Publ, 1983, 208 p.
 15. Bondarko A.V. Funktsional’naya grammatika [Functional Grammar]. Leningrad: Nauka Publ, 1984,136 p.
 16. Bondarko A.V. Polevye struktury v sisteme yazykovoi kategorizatsii [Field Structures in the System of Linguistic Categorization]. Teoriya, istoriya, tipologiya yazykov: materialy chtenii pamyati chl. korr. V.N. Yartsevoi. Moscow: RAN, Institut Yazykoznaniya, 2003, iss. 1, pp. 13–20. (In Russian)
 17. Bondarko A.V. Yazykovaya interpretatsiya semanticheskikh kategorii v sfere grammatiki [Linguistic Interpretation of Semantic Categories in Grammar]. Yazyk. Lichnost’. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur, 2005, pp.142–159. (In. Russian)
 18. Gukhman M.M. Grammaticheskaya kategoriya i struktura paradigm [Grammar Category and Paradigm Structure]. Issledovaniya po obshchei teorii grammatiki. Moscow: Nauka Publ, 1968, pp. 117–174. (In. Russian)
 19. Bondarko A.V. Teoriya morfologicheskikh kategorii [Theory of Morphological Categories]. Leningrad: Nauka Publ, 1976, рp. 204–244. (In. Russian)
 20. Bondarko A.V. Polevye struktury v sisteme funktsional’noi grammatiki [Field Structures in Functional Grammar System]. Problemy funktsional’noi grammatiki. Polevye struktury. Saint-Petersburg: Nauka Publ, 2005, рp. 12–29. (In. Russian)
 21. Bondarko A.V. Teoriya znacheniya v sisteme funktsional’noi grammatiki (na materiale russkogo yazyka) [Theory of Meaning in Functional Grammar System (as exemplified in the Russian language]. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul’tury, 2002, 736 p.